Liberala ledare

i nyheter och bloggosfären

Lärlingsanställningar ett verktyg mot ungdomsarbetslösheten

Svenska företag behöver yrkesskicklig personal. Det är på fabriksgolv och i verkstäder välståndet skapas. Om Sverige ska vara en livskraftig ekonomi som klarar den globala konkurrensen måste vi ha bra yrkesutbildningar.

Idag har regeringens utredare Irene Wennermo lagt ett förslag som skapar möjlighet till lärlingsanställningar inom gymnasiet, komvux och yrkesvux. Jag välkomnar förslaget. Under många år ansågs lärlingsutbildningar vara någonting lite fult – riktig kunskap förmedlades i klassrum, inte handfast på en arbetsplats. Men reformerna på nittiotalet slog fel; etableringen på arbetsmarknaden för unga har försvårats och ungdomsarbetslösheten har ökat.

Nu förändras attityderna. I dag deltar över 7 000 ungdomar i lärlingsförsöket och inför nästa läsår står skolorna i kö för att få anordna lärlingsutbildning. De flesta delar uppfattningen att blandningen av yrkeskunskaper på en arbetsplats och skolförlagd utbildning är ett bra alternativ för många ungdomar.

Dagens utredning handlar om lärlingsanställningar, en slags tidsbegränsad anställningsform där Lagen om anställningsskydd inte gäller, som endast är tillåten under utbildningen. Anställningen upphör när utbildningen avslutas eller när utbildningskontraktet bryts.

Detta klargör ansvarsfördelningen mellan skola och företag. Samtidigt ger det ungdomar chansen att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är bättre att en 19-åring har en lärlingsanställning med låg lön, än att 19-åringen hoppar av skolan och går arbetslös med socialbidrag.

Du kan läsa hela förslaget här

Liberala hälsningar

Jan Björklund

Annonser

Alliansen satsar på barn och unga

Trygghet, arbete och kunskap. Så skulle jag sammanfatta de satsningarna som Alliansens partiledare har presenterat i dag.

Trygghet – Barnfamiljer lever ofta med små marginaler och en tung försörjningsbörda, särskilt de med många barn. Vid svåra ekonomiska tider drabbas dessa familjer ofta hårdare än andra grupper. Men barnen ska inte behöva betala den internationella finanskrisen. Alliansregeringen föreslår därför att flerbarnstillägget höjs i sommar; med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn därutöver.

Arbete – Unga människor behöver en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Det förbättrar deras chanser att senare få ett riktigt arbete. Men i den ekonomiska krisens spår minskar skolungdomarnas möjligheter att få sommarjobb. Alliansregeringen satsar därför 100 miljoner kronor under sommaren 2010 för att skapa 15 000 sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar.

Kunskap – En del elever behöver extra stöd och fler lektioner för att nå kunskapsmålen. För dem kan sommarlovet vara en bra tid att komma ikapp sina kamrater. Regeringen fördubblar därför satsningen på sommarskolor 2010 – från 30 till 60 miljoner kronor. Sommarskolorna pågår under någon eller några veckor, oftast direkt efter skolavslutningen i juni.

Satsningen på sommarjobb gör att kommunerna som så önskar kan erbjuda sommarjobb varvat med sommarskola, vilket sannolikt ökar elevernas intresse för elever att gå i sommarskola.

Du kan läsa mer om regeringens satsningar på trygghet, arbete och kunskap här.

Liberala hälsningar

Jan Björklund

En tredje skattesänkning för pensionärerna

Alliansregeringen har i dag presenterat en överenskommelse om en tredje skattesänkning för Sveriges alla pensionärer. Det handlar om en skattesänkning om totalt 5 miljarder kronor som, tillsammans med de tidigare sänkningarna som vi genomfört, kommer att bidra till en betydande förbättring av pensionärernas ekonomiska situation.

Sammantaget innebär de tre skattesänkningarna, för en pensionär med full garantipension född 1937 eller tidigare, en sänkning på ca 5000 kronor per år.

Den viktigaste grunden för att förbättra pensionärers ekonomi är att fler människor arbetar, detta vill jag understryka. När fler kommer i jobb förbättras Sveriges ekonomi, vilket även gynnar dagens pensionärer eftersom pensionerna bland annat styrs av hur genomsnittsinkomsten utvecklas.

Sverige har klarat sig genom den ekonomiska krisen väl, bättre än många andra länder, vilket till stor del beror på att vi haft ett tydligt fokus på jobben. Detta har också varit den viktigaste åtgärden för Sveriges pensionärer genom krisen. 

Men samtidigt finns det grupper som har drabbats hårdare än andra. Pensionärerna är en sådan grupp. När vi nu lägger grunden för Sveriges utveckling framöver vill vi också att de som drabbats hårdare än andra ska få del av förbättringarna.

Mer information om reformen kommer inom kort att finnas på http://www.regeringen.se.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Mot ökad jämställdhet i näringslivet

Under vintern och våren har jag träffat och fört regelbundna samtal med företrädare för flera större börs- och investmentbolag. Målet har varit att bidra till stärkt jämställdhetsarbete i företagen, inte minst när det gäller börsbolagens styrelser. Svenska företag har inte råd att gå miste om den kompetens som kvinnor besitter och en förändring måste komma till stånd.

Jag har mötts av en genuin vilja till förändring. Det är glädjande att vårens styrelsenomineringar till bolagsstämmor hitintills antyder en positiv trend. En granskning av hälften av nomineringarna till de hundra största bolagen visar att 37 procent av de nya styrelseledamöterna som nominerats är kvinnor. Det är en välkommen utveckling som visar att vi är på rätt väg, med en kraftfull jämställdhetspolitik och opinion, utan att införa kvotering.

Läs hela inlägget här »

Nya skollagen till beslut i riksdagen

Idag har jag lämnat över den nya skollagen till riksdagen för beslut. 

Den nya skollagen lägger om hela kursen på svensk utbildningspolitik. Det har varit ett stort arbete, som tagit mycket tid och kraft här på utbildningsdepartementet. Men vi har all anledning att vara nöjda med resultatet: Med den nya skollagen kommer svenska elever att få en skola med både högre kunskapskrav och bättre ordning. Dessutom stärks elevernas rätt till stöd och hjälp.

Läs hela inlägget här »

Alliansens nya hemsida och grafiska profil

I går presenterade jag tillsammans med moderaternas, centerns, och kristdemokraternas partisekreterare Alliansens utgångspunkter inför valrörelsen samt Alliansens nya hemsida och grafiska profil.

Alliansens övergripande mål i höstens val är att Alliansregeringen ska få förnyat förtroende för att leda Sverige. För att nå detta mål kommer vi tillsammans att ta fyra initiativ.

  • Vi ska tala om framtiden
  • Vi ska fördjupa Alliansens samarbete
  • Vi ska avkräva vänsteroppositionen gemensamma svar
  • Vi ska kavla upp ärmarna.

 Mer om detta kan du läsa i dokumentet ”Fyra initiativ för valseger 2010”, som jag bifogar.

Alliansens nya hemsida hittar du numera på adressen www.alliansen.se. Om ni gör olika alliansaktiviteter ute i ert län eller er kommun, ta gärna en bild och skriv en kort text, så att detta kan synas på Alliansens nya kampanjblogg på hemsidan.

När det gäller Alliansens nya logotyp m m kommer vi snarast att elektroniskt förse varje länsförbund med logotyper, manual osv. Logotyperna finns också att hämta på alliansen.se.

Till sist. Tack för ett mycket bra riksmöte i Västerås.

Erik Ullenhag

Partisekreterare (FP)

Spjutspetslandet Sverige

Mycket av den politiska debatten har det senaste året handlat om krisbekämpning. Men nu ser vi ljuset i slutet av tunneln och det är dags att blicka bortom krisen.

Där möter vi nya utmaningar i en värld allt mer präglad av globalisering och konkurrens. Nationer som Kina och Indien gör stora och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning, för att kunna konkurrera med kunskap istället för med tillverkning till låga priser.

De kunskaps- och forskningsintensiva företagen i Sverige bär stora delar av vårt välstånd. Bolag som Ericsson, AstraZeneca och ABB har tack vare ständig forskning och nya innovationer klarat konkurrensen. Vi behöver skapa förutsättningar för att dessa företag även i framtiden ska kunna leda utvecklingen. Dessutom behöver vi skapa förutsättningar för nya innovationer och kunskapsbaserade företag.

Det gör vi genom att förbättra Sveriges forsknings- och företagsklimat. På Folkpartiets liberala riksmöte har Tobias Krantz och jag i dag presenterat ett program som kan bidra till att göra Sverige till ett spjutspetsland. Avdragsrätt för donationer till forskning, skatterabatter för forskningsintensiva företag, särskilda rabatter för experter och vetenskapsmän inom olika områden som flyttar från andra länder för att verka i Sverige några år och nya riskkapitalavdrag.

Så skapar vi spjutspetslandet Sverige – ett modernt skatteparadis dit kunskap och forskning söker sig.

Globaliseringen är inget hot. Globaliseringen ger nya möjligheter, både åt människor på andra sidan jordklotet, och här i Europa och Sverige. Men det är dags att bestämma vilken ambitionsnivå Sverige ska ha för framtiden.

Läs mitt tal på riksmötet här.

Läs rapporten Spjutspetslandet Sverige här.

Liberala hälsningar

Jan Björklund